CHO THUÊ SLEEP BOX 106

Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10

Hotline: 0906262788

Đăng Ký Nhận Tin

CHO THUÊ SLEEP BOX 106

💡𝑆𝐿𝐸𝐸𝑃 𝐵𝑂𝑋 Đ𝑈̉ 𝑁𝑂̣̂𝐼 𝑇𝐻𝐴̂́𝑇 :
🎈𝐵𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑥 𝑐𝑜́ đ𝑢̉ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡: 𝑇𝑢̉ 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜, 𝑏𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̣𝑐, đ𝑒̀𝑛, 𝑜̂̉ 𝑐𝑎̆́𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔.
🎈𝐾ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑜𝑥 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛𝑒̣̂𝑚, 𝑏𝑜̣̂ 𝑑𝑟𝑎𝑝, 𝑚𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́.
💡Đ𝑈̉ 𝑀𝑂̣𝐼 𝑇𝐼𝐸̣̂𝑁 𝑁𝐺𝐻𝐼 :
🎈Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑒, 𝑡𝑜𝑖𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔.
🎈𝐾ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣: 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡, 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̛̀, 𝑙𝑜̀ 𝑣𝑖 𝑠𝑜́𝑛𝑔, 𝑎̂́𝑚 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑜̂́𝑐, 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑜̛𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛... 𝐶𝑜́ 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 đ𝑜̂̀.
🎈𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑒𝑒, đ𝑎̃ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑢𝑒̂.
💡𝐴𝑁 𝑁𝐼𝑁𝐻 𝑉𝐴̀ 𝑅𝐼𝐸̂𝑁𝐺 𝑇𝑈̛ :
🎈𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑥 𝑐𝑜́ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎́ 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛, 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢́𝑛𝑔.
🔑 𝐾ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑎̂𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖.
✨𝐺𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑔𝑜́𝑖 𝐵𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑝ℎ𝑖́ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑥𝑒 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑎
  • 2.500.000đ
  • 86
  • Vị trí: 232 Nguyễn Tri Phương, P4,Q5

    411

Sản phẩm cùng loại

Giày tốt nhất cho những người tốt nhất

Chỉ đường
Zalo
Hotline